Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
UBND tỉnh đã vừa ban hành văn bản số 1143/QĐ-UBND, quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang.