Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

3/1/2019 10:20

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.Ảnh minh họa.

Thông tư này áp dụng đối với các trường trung cấp, trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với các ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Thông tư quy định chung về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; hồ sơ, sổ sách dành cho các trường; sử dụng, quản lý hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng,...

Theo đó, hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải nhằm mục tiêu thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, góp phần bảo đảm, nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất, khoa học, thực tiễn; thuận tiện trong quản lý và sử dụng. Các loại hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm: Hồ sơ, sổ sách dành cho các trường và hồ sơ, sổ sách dành cho giáo viên, giảng viên theo quy định.

Hồ sơ, sổ sách dành cho các trường gồm các tài liệu như sau: Chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; tiến độ đào tạo; thời khóa biểu; sổ lên lớp; sổ quản lý học sinh, sinh viên; sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp; sổ cấp bằng tốt nghiệp.

Hồ sơ, sổ sách dành cho giáo viên, giảng viên gồm các tài liệu như sau: Kế hoạch giảng dạy; giáo án; sổ tay giáo viên.

Thông tư này quy định cụ thể biểu mẫu cho từng loại hồ sơ, sổ sách, bảo đảm tính khoa học, dễ quản lý, sử dụng, thuận tiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm việc quản lý, tổ chức đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả...

Bãi bỏ Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề.

Đối với các lớp học, khóa học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tuyển sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy học theo quy định hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2019.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email