Thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập

9/1/2019 9:18

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn số 4007/UBND-TH gửi Sở Tài chính; Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, về việc thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang sử dụng thiết bị hiện đại chăm sóc trẻ
sinh thiếu tháng tại phòng đơn nguyên sơ sinh. Ảnh: Minh Hoa

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của Nhà nước về tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo của UBND tỉnh về tự chủ tài chính đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến tỉnh thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện trong thực hiện giao quyền tự chủ cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tuyến huyện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân kịp thời, hiệu quả; tuyên truyền giáo dục để nâng cao y đức cán bộ, công chức, viên chức ngành y; chấn chỉnh ngay những trường hợp gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tự chủ tài chính của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng, trục lợi từ quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quỹ được sử dụng hiệu quả. Thực hiện nghiêm việc mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1381/UBND-TC ngày 16/5/2018 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo phòng chuyên môn, Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thanh toán bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế công lập đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét sớm phê duyệt quyết toán chi phí khám chữa bệnh năm 2017 và kịp thời thực hiện quyết toán chi phí khám chữa bệnh hằng quý cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo duy trì công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu của nhân dân kịp thời, chất lượng. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định, đảm bảo quỹ được sử dụng hiệu quả; nghiêm cấm các trường hợp lạm dụng, trục lợi từ quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

UBND các huyện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến huyện đảm bảo duy trì công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu của nhân dân kịp thời, chất lượng; khẩn trương thực hiện việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế theo đúng quy định. Xây dựng phương án tự chủ tài chính đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, sát thực, khả thi gửi phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Chủ động cân đối ngân sách địa phương phần ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện được xác định loại hình đơn vị nhóm 3 theo quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP: "Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên".
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email