Ban hành Quy chế quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

9/1/2019 10:42

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.

Quy chế trên gồm 03 Chương, 22 Điều và 01 Phụ lục, quy định việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang (không áp dụng đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

Theo đó, các loại văn bản phải gửi, nhận dưới dạng điện tử là tất cả các văn bản do các cơ quan, đơn vị phát hành (trừ văn bản mật) phải được gửi và nhận bằng văn bản tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Chữ ký số được sử dụng để ký số văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang là chữ ký số chuyên dùng do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.
 


Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số,
chứng thực chữ ký số 
cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định các nội dung, như: Các loại văn bản điện tử phải gửi kèm văn bản giấy; Tiếp nhận văn bản điện tử; Xử lý văn bản điện tử; Quy trình ký số, phát hành văn bản điện tử; Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, vị trí ký số, mẫu chữ ký số trên văn bản điện tử; Nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử; Mã hóa văn bản điện tử; Quản lý, lưu trữ văn bản điện tử;…

Bên cạnh đó, việc tổng hợp, trích xuất thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước được thực hiện tự động trên các hệ thống của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng các Sở; bộ phận hành chính của các ban, ngành; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Văn phòng huyện/thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về việc sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh khi tham gia gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật kịp thời mã định danh cho các cơ quan, đơn vị (nếu có) và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất quản lý và công khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc; Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức đánh giá việc chấp hành Quy chế này trên phạm vi toàn tỉnh; Đảm bảo duy trì hệ thống Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh, hoạt động an toàn, ổn định 24/24 giờ phục vụ tốt việc gửi/nhận văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc;…

Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng chữ ký số trong các hoạt động hành chính nói chung và trong việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang nói riêng, qua đó góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.
Quang Khôi

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email