Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019

10/1/2019 17:4

Tuyenquang.gov.vn: Chiều ngày 10/1/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trang Tâm

Năm 2018, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác như tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương (khoá XII), chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng nghĩa xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động về các lĩnh vực Tuyên giáo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước, quốc tế được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng triển khai kịp thời. Tích cực chủ động phối hợp với các ngành trong khối tư tưởng, văn hoá; khối khoa giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo sự chỉ đạo hoạt động trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo đi vào nề nếp và hiệu quả. 

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trong năm đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những hạn chế được chỉ ra năm 2017 như: công tác học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng; công tác ngăn chặn, đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân (2013-2018). Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân và Lữ đoàn 147 Hải quân tổ chức các đợt tuyên truyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng Hải quân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham mưu cho Ban chỉ đạo 94 của tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức và hoạt động đấu tranh với những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường công tác định hướng, nắm và phản ánh dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy tỉnh chỉ đạo, giải quyết và định hướng dư luận đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Công tác phản ánh dư luận xã hội từng bước trở thành kênh thông tin quan trọng giám sát việc tổ chức thực hiện và góp phần hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; công tác quán triệt, học tập và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội và quản lý, định hướng thông tin, tuyên truyền… nhằm thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường công tác nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy các cấp trong tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo; chủ động định hướng và tăng cường hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng 15 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và công tác báo cáo viên năm 2018.

PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email