Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết của Sở Nội vụ

9/7/2019 10:19

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.Quy trình thủ tục hành chính được tiếp nhận và kiểm
 tra tính hợp lệ của hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Nội vụ.

Theo đó, quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ bao gốm cấp tỉnh 82 quy trình, trong đó 29 quy trình nội bộ, 53 quy trình liên thông; Cấp huyện 37 quy trình nội bộ; Cấp xã 15 quy trình nội bộ.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng quy trình diện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.
PV
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục