Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019

9/7/2019 15:52

Tuyenquang.gov.vn: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn vừa ký Ban hành Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch nhằm thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng chính quyền điện tử tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0; Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Tuyên Quang, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước; Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nâng cao trách nhiệm của các, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng và phát triển CNTT gắn liền với hoạt động cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển CQĐT cấp tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các hoạt động đầu tư, ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh dựa trên các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 


Hội nghị tập huấn về Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0.
 
Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (Ban Chỉ đạo) sẽ theo dõi, chỉ đạo thực hiện 21 nhiệm vụ chung về xây dựng CQĐT tỉnh Tuyên Quang, như: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018 - 2022); Công bố hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng Trục kết nối liên thông của tỉnh; Thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu với nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh; kết nối với nền tảng dùng chung của Chính phủ (NGSP); Đánh giá hiện trạng triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0; Xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Tuyên Quang 2.0; Xây dựng Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang; Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945 - 2011; Triển khai ứng dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ người có công và số hóa hồ sơ người có công; Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;... Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo Quy chế hoạt động của của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong việc đôn đốc, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, các phần mềm dùng chung để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng phát triển CNTT năm 2019 của đơn vị gắn với nội dung các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Bảo đảm ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung bắt buộc, quan trọng trong từng kế hoạch phát triển, cũng như từng đề án, dự án đầu tư của đơn vị; Đề xuất các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh được duyệt; xây dựng dự toán chi tiết thực hiện các nhiệm vụ, dự án của đơn vị, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo tham mưu triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch này; hướng dẫn việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019, thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác lãnh chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm xây dựng thành công Chính Quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.
Quang Khôi

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục