Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

4/12/2017 9:34

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về ứng phó sự số đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.Ảnh minh họa.
 
Kế hoạch này áp dụng với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh được thực hiện với các nội dung: Đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng; Phương án đối phó, ứng cứu đối với một số tình huống sự cố cụ thể; Triển khai hoạt động thường trực, điều phối, xử lý, ứng cứu sự cố; Triển khai huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố; Tằng cường năng lực và tổ chức hoạt động cho Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông kiện toàn tổ chức Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh và tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh; Làm đầu mối, tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Cơ quan thường trực hoặc Cơ quan điều phối. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng nội dung, lập dự toán kinh phí bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu sự cố lồng ghép trong Kế hoạch ứng dựng CNTT hàng năm của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phân công lãnh đạo phụ trách và thành lập hoặc chỉ định bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh, trong đó, tập trung bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin, đưa ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, đảm bảo nhân lực, vật lực, tài lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục