Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020

6/12/2017 9:24

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.Niềm vui của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh. Ảnh: Quang Hòa

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Kế hoạch phấn đấu giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người dân tộc thiểu số đến năm 2020 xuống dưới 10‰, năm 2030 xuống dưới 8‰; trong đó nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp (dân tộc: Pà Thẻn, Mông) tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi năm 2020 tối đa là 11‰ và năm 2030 là 9‰. Phấn đấu đến năm 2020 nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 73 tuổi, năm 2030 khoảng 75 tuổi gần với tuổi thọ bình quân quốc gia. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn 15% và năm 2030 xuống 13%; trong đó ở nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi năm 2020 tối đa là 16% và năm 2030 còn 14%.

Đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 98% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 98%, trung học cơ sở 98,6% và 80% người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học là 99%, trung học cơ sở 99% và trung học phổ thông là 85%. Phấn đấu đến năm 2020, số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) đạt từ 130 đến 150 sinh viên/vạn dân (người dân tộc thiểu số), nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp đạt tối thiểu 130 sinh viên/vạn dân; năm 2030 đạt từ 200-250 sinh viên/vạn dân.

Đào tạo sau đại học cho người dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ khoảng 0,4%, năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, ưu tiên các dân tộc chưa có người ở trình độ sau đại học. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 đạt 30%, nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp đạt tối thiểu 25%; phấn đấu năm 2030 tỷ lệ tương ứng là 50% và trên 45%. Đến năm 2020, phấn đấu có trên 50%, năm 2030 đạt trên 70% số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa ra nhiều giải pháp như phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các trường chuyên biệt; bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục dân tộc; thực hiện chế độ chính sách…

Về lĩnh vực y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe: Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về chăm sóc hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa khi sinh con theo đúng chính sách dân số; Mở rộng dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí cho thanh niên dân tộc thiểu số, quản lý thai, khám định kỳ, bổ sung vi chất cần thiết cho bà mẹ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn mang thai; Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc;  Nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số…

Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương về công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số. Củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát huy năng lực các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp của huyện để tập trung đào tạo nghề ngắn hạn gắn với việc làm nhằm nâng cao năng xuất lao động, chuyển dịch cơ cấu đồng thời phá thế canh tác lạc hậu, cố hữu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động từ tỉnh, huyện, thành phố và cấp xã; duy trì cập nhật thông tin thị trường lao động để có những định hướng đúng và phù hợp cho việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm…

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế, chính sách quản lý, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; chú trọng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.

Sở Y tế nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung liên quan đến giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Phát triển các mô hình truyền thông hiệu quả tại cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh niên người dân tộc thiểu số trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự để khi xuất ngũ về địa phương trở thành nguồn cán bộ tham gia chính quyền cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, ban hành, bổ sung chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số của địa phương. Chỉ đạo, tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực và các chính sách hiện hành, trong đó tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết việc làm để phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số của địa phương.
 
PV
 
 
 
 
 
 
 
 
               

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục