Đến tháng 04/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,89%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/05/2017 10:18
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Trồng mía năm 2017: Không đạt kế hoạch 24/5/2017 10:41

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2017, kết thúc khung thời vụ trồng mía nguyên liệu, toàn tỉnh trồng được 2.097,7 ha, đạt 74% kế hoạch. Trong đó, trồng lại 1.303,9 ha,......
Liên kết chuyên mục