Đến tháng 09/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,78%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/10/2018 09:41
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 16/10/2018 14:15

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa......
Liên kết chuyên mục