Đến tháng 04/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,74%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 10/05/2018 09:25
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Chiêm Hóa sơ kết 2 năm phát triển các mô hình học tập 25/5/2018 14:36

Hội Khuyến học huyện Chiêm Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ,......
Liên kết chuyên mục