Quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh

14/2/2018 11:0

Tuyenquang.gov.vn: Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Bộ Thông tin Truyền thông biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email