Văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm của UBND tỉnh tháng 12/2017

7/1/2018 15:15

Tuyenquang.gov.vn: Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc; phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; quy định giá tối đa thu gom rác thải; chỉ đạo tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018; ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí; quyết định cắt giảm hơn 20% báo cáo định kì… là một số thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật tháng 12/2017.


Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Công văn 3799/UBND-KGVX ngày 01/12/2017 về việc Tham mưu, đề xuất kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch triển khai Đề án, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 01/12/2017 thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đặt ra nhằm nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Quyết định 432/QĐ-UBND ban hành ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh đã quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quyết định này quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; quản lý và sử dụng số thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện việc thực hiện, sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
 
Kế hoạch tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên lần thứ II

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 8/12/2017 về việc tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II. Theo Kế hoạch, Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II với chủ đề "Ngọt ngào hương sắc Cam sành Hàm Yên" được tổ chức từ ngày 06 - 07/01/2018 (khai mạc 19 giờ ngày 06/01/2018), được bố trí gắn kết với Hội chợ Thương mại, huyện Hàm Yên tại khu vực phía trước Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Yên.
 
Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12/12/2017 về việc Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mục đích đề ra nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 12/12, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3932/UBND-NLN chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.
 
Tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 14/12/2017 về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Việc triển khai kế hoạch hiệu quả sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm của chính quyển các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo số 3966/UBND-GT ngày 15/12/2017 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chú trọng các trục đường quốc lộ, khu vực nông thôn, miền núi và các địa điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3947/UBND-NLN ngày14/12/2017 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2018, chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các ngành, cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân và cả năm 2018.
 
Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND, Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Giải thưởng Báo chí tỉnh có 05 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí bao gồm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí. Trong đó, mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích được trao cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh quyết định cắt giảm hơn 20% báo cáo định kì

Quyết định số 1540/QĐ-UBND do UBND tỉnh vừa ban hành đã quy định rõ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt và thực hiện kể từ tháng 1/2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thực hiện phải đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không còn phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.
 
BBT tổng hợp

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email