Từ khóa:
Câu hỏi: Chuyển nhượng tài sản

Gia đình tôi có một mảnh đất do cụ ông tôi để lại. Trước lúc cụ ông mất thì cụ có cho ông A một mảnh đất gồm 137 m2. Trong thời gian cụ còn sống cụ có bảo gia đình tôi xây công trình phụ tại đất của ông A. Hiện nay ông A lấy đất mà không xây lại công trình phụ cho gia đình tôi thì bên chúng tôi có quyền khởi kiện không?

Người gửi: Nguyễn Thế Hùng Địa chỉ: Xóm 11, Trung Môn, Yên Sơn, TP Tuyên Quang Ngày gửi: 11/03/2019
Cơ quan trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày trả lời: 12/03/2019

Đối với câu hỏi của bạn, BBT Cổng Thông tin điện tử trả lời như sau: Theo thông tin bạn cung cấp có thể xảy ra hai trường hợp như sau:


- Trường hợp 1: Cụ của bạn đã tặng cho ông A mảnh đất 137 m2 có kèm theo điều kiện là ông A phải cho gia đình bạn xây dựng công trình phụ trên mảnh đất đã cho ông A. Như vậy, trong trường hợp này nếu ông A nhận tặng mảnh đất của cụ bạn thì ông A phải có nghĩa vụ xây dựng công trình phụ cho gia đình bạn và gia đình bạn cũng có quyền yêu cầu ông A thực hiện nghĩa vụ này. Nếu ông A không thực hiện thì gia đình bạn có quyền khởi kiện ra tòa án.


- Trường hợp 2: Cụ của bạn chỉ tặng cho ông A mảnh đất 137 m2 và không có điều kiện kèm theo. Trong trường hợp này, ông A không có nghĩa vụ phải xây dựng công trình phụ cho gia đình bạn và bạn không thể khởi kiện ông A để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.


Để xác định gia đình bạn thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp trên phải căn cứ vào thỏa thuận tặng cho giữa cụ bạn và ông A. Trường hợp chỉ có thỏa thuận miệng mà không có hợp đồng bằng văn bản thì phải dựa vào sổ địa chính hoặc các giấy tờ nhà đất khác để xác định việc giao dịch. Trường hợp giao dịch chưa thực hiện trên thực tế (chưa hoàn tất thủ tục sang tên) thì mảnh đất này vẫn thuộc sở hữu của cụ bạn và gia đình bạn.

Câu hỏi: Bồi thường Nhà Nước

Xin hỏi trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Người gửi: Nguyễn Ngọc Linh Chi Địa chỉ: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang Ngày gửi: 11/03/2019
Cơ quan trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày trả lời: 12/03/2019

Theo quy định tại Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) thì trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:


- Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;


- Người bị bắt, người bị tạm giữ mà có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;


- Người bị tạm giam mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm;


- Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân, người đã bị kết án tử hình, người đã thi hành án tử hình mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm;


- Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án không bị tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm;


- Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một vụ án, đã chấp hành hình phạt tù mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà người đó phải chấp hành;


- Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một vụ án và bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm tội bị kết án tử hình và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam vượt quá so với mức hình phạt chung của những tội mà người đó phải chấp hành;


- Người bị xét xử bằng nhiều bản án, Tòa án đã tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đó mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà người đó phải chấp hành;


- Pháp nhân thương mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được pháp nhân đã thực hiện tội phạm và pháp nhân đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;


- Cá nhân, tổ chức có tài sản bị thiệt hại do việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu, xử lý, có tài khoản bị phong tỏa hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 18 Luật TNBTCNN bị thiệt hại.

Câu hỏi: Hỏi về chê độ bảo hiểm

Tôi đọc Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nhưng chưa hiểu rõ. Xin hỏi đối với cấp xã phường, Luật này được áp dụng như thế nào? Có văn bản nào hướng dẫn luật áp dụng với cấp xã phường không? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Trần Anh Địa chỉ: Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang Ngày gửi: 10/03/2019
Cơ quan trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày trả lời: 11/03/2019

BBT Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Luật Đầu tư công được áp dụng như thế nào đối với cấp xã phường:

Luật Đầu tư công năm 2014 gồm 6 Chương, 108 Điều quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 93 Luật Đầu tư công năm 2014, tùy từng trường hợp, đối tượng cụ thể để áp dụng thi hành Luật cho phù hợp, cụ thể:

“1. Tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc cấp mình quản lý.

2. Tổ chức thẩm định chương trình, dự án thuộc cấp mình quản lý.

3. Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp:

a) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư bằng toàn bộ vốn ngân sách địa phương theo phân cấp nguồn vốn và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã theo thẩm quyền;

b) Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này và của Hội đồng nhân dân cấp trên;

c) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 17 của Luật này;

d) Quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã.

4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 17 của Luật này và quyết định đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật này.

5. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về đầu tư công theo phân cấp quản lý.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án trên địa bàn.”

Trong quá trình áp dụng Luật, đối với từng trường hợp cụ thể, nếu cần thiết công dân có thể đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn về trình tự, thủ tục để đảm bảo đúng các quy định của Luật Đầu tư công năm 2014.

2. Về văn bản hướng dẫn áp dụng Luật Đầu tư công đối với cấp xã, phường:

Hiện tại, không có văn bản cụ thể hướng dẫn áp dụng Luật Đầu tư công đối với cấp xã, phường mà chỉ có các văn bản hướng dẫn áp dụng cho các đối tượng được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư công, trong đó có cấp xã, phường. Tùy trường hợp, đối tượng cụ thể để nghiên cứu, áp dụng cho phù hợp.

Hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công năm 2014 bao gồm:

- Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

- Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

- Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong từng trường hợp cụ thể, việc áp dụng các quy định của Luật Đầu tư công đồng thời đảm bảo các quy định của các chuyên ngành khác như: Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường,…

Công dân có thể tìm kiếm, tham khảo, nghiên cứu Luật Đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan tại website

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group_id=0&category_id=0

Câu hỏi: Hỏi về văn bản

Trường Tiểu học Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện công tác chi trả chế độ phụ cấp cho Nhà giáo giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật. Nhưng rất tiếc là nhà trường đã tra cứu mà không tìm thấy văn bản số 1888/UBND-VX ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang v/v chi trả chế độ phụ cấp cho Nhà giáo giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật.

Vậy kính nhờ sự giúp đỡ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh cho nhà trường xin văn bản nêu trên để nhà trường có cơ sở làm việc. 

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Trường Tiểu học Xuân Quang Địa chỉ: Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 28/02/2018
Cơ quan trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày trả lời: 28/02/2018

Sau khi Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử tỉnh nhận được câu hỏi của Công dân, chúng tôi đã liên hệ với Phòng Khoa giáo - Văn xã, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhận được văn bản trả lời như sau:

Tải về tại đây

Câu hỏi: Việc sửa chữa- xây dựng tuyến đường Km11+500-Km14+300 (xã Quyết Thắng-Đông Thọ)

Kính gửi: Ban Biên tập.

Lần trước tôi đã hỏi về việc sửa chữa tuyến đường đê giáp Hữu Đô thuộc tỉnh Phú Thọ kéo dài qua xã Quyết Thắng đến xã Đông Thọ, song song với đoạn đường xã Chí Đám, Đoan Hùng, và đã nhận được câu trả lời từ Cổng Thông tin.

Trong biên bản đính kèm có nói rằng sẽ sửa chữa khắc phục con đường vào tháng 6-2017. Thế nhưng đến nay đường vẫn trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, hiện đang mưa nhiều và đường vô cùng lầy lội, lỗi lõm, người dân và học sinh đi lại vô cùng khó khăn, thậm chí ngã và lấm bẩn, hầu hết taxi đều từ chối chở khách nếu như qua đây.

Trong câu trả lời của cơ quan chức năng có nói rằng ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp nên chưa thể xây dựng. Điều đó thật không thuyết phục. Vậy bao giờ mới có đủ kinh phí? Bao giờ sẽ làm? Và nếu đường đã được sửa chữa thì tôi hoàn toàn không chấp nhận được cách làm việc qua loa như vậy. Tôi và người dân vô cùng mong muốn chính quyền quan tâm và xây dựng con đường này. Tôi không biết chúng tôi phải đợi đến bao giờ nhưng thực sự nếu tỉnh không đủ kinh phí tôi tin rằng người dân sẽ sẵn sàng đóng góp thêm để xây dựng. Vấn đề là ban lãnh đạo có quan tâm đến con đường, có muốn giải quyết triệt để hay không?. Tôi cũng như người dân rất mong nhận được câu trả lời rõ ràng và một phương án tốt cho con đường.

Mong Cổng thông tin Điện tử tỉnh chuyển ý kiến của tôi đến các cơ quan chức năng để người dân có thể có một con đường tốt để đi lại.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đinh Thị Thanh Huệ Địa chỉ: Xã Quyết Thắng Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 13/01/2018
Cơ quan trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời:

Vấn đề công dân hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Giao thông vận tải và nhận được câu trả lời như sau: 

 

Câu hỏi: Về thuế thu nhập cá nhân khi nhận chuyển nhượng

Nhà e có mua 01 mảnh đất (đã có giấy chứng nhận năm 1995) tại xã An Tường vào năm 2002, có hợp đồng chuyển nhượng do xã làm. Nhưng đến nay mới có điều kiện làm thủ tục sang tên. Cho e hỏi là nhà e như vậy thì căn cứ tính thuế TNCN là giá đất năm 2002 hay giá đất năm 2017? Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Trần Hoài Nam Địa chỉ: Phường phan thiết - TP.Tuyên Quang Ngày gửi: 24/12/2017
Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 04/01/2018

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Cục Thuế tỉnh và nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Xác định tài chính cùng cấp phối hợp

Kính gửi: Ban Biên tập.

Căn cứ Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động thành Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (Trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang) Đội có chức năng ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng,  bảo vệ và quản lý lâm sản trái phép. Đội Có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản hoạt động riêng.

Vậy tôi xin hỏi: 

- Việc mời cơ quan tài chính để xác định Giá trị tài sản, tang vật tịch thu do vi phạm hành chính thì được mời cơ quan tài chính cấp nào tham gia định giá?

- Việc nộp các khoản thu được từ tiền bán đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính thì được nộp vào tài khoản tạm giữ của tài chính cấp nào?

- Sau khi bán đấu giá, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR phải tính chi phí (Theo TT 173/2013) thì được tài chính cấp nào thẩm định và cấp chi phí trên cho Đội. Chi phí đó được cấp thẳng cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR hay phải cấp qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh?

- Việc nộp ngân sách từ khoản tiền bán đấu giá sau khi trừ chi phí trên thì được nộp vào ngân sách cấp nào?

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người gửi: Triệu Thị Linh Địa chỉ: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng Ngày gửi: 24/12/2017
Cơ quan trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 12/01/2017

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Tài chính và nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Hỏi về Lễ hội Thành Tuyên

Tôi là người dân sống tại Hà Nội, hiện tôi thấy trên báo đài có quảng cáo về Lễ hội Thành Tuyên. Cho tôi hỏi về kế hoạch chi tiết của lễ hội để tôi cùng gia đình lên Tuyên Quang tham dự?. Tôi xin cám ơn.

Người gửi: Trần Văn Chiến Địa chỉ: Số 38, ngách 144/4 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Ngày gửi: 28/09/2017
Cơ quan trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh xin được trả lời như sau:

Chương trình tổ chức các hoạt động Ngày hội văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 được tổ chức cụ thể như sau:

Câu hỏi: Hỏi về chính sách khuyến nông!

Xin chào Ban biên tập Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang!

Tôi hiện là cán bộ khuyến nông cơ sở ở thôn, bản thuộc tỉnh Tuyên Quang. Theo như hiện tại, tôi được hưởng phụ cấp với hệ số là 0,2 so với mức lương cơ sở. Kính mong được giải đáp thắc mắc, cụ thể như sau:

Ngày 22/7/2014, HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động.....

Tuy nhiên, Nghị quyết trên chỉ quy định mức phụ cấp của nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp ở cấp xã. Mà không có quy định mức phụ cấp của nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp ở cấp thôn (tức là những người hoạt động khuyến nông ở thôn, bản, tổ dân phố như tôi). 

Vậy xin hỏi, văn bản nào quy định mức phụ cấp của những người khuyến nông cơ sở hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố? Nếu có, xin được cung cấp bản mềm (.doc, .docx...) hoặc bản chụp (.pdf, .ipg....) để tôi có thể nắm rõ hơn về chế độ tôi đang được hưởng.

Mong sớm được nhận được hồi âm. Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Hoàng Mạnh Kiên Địa chỉ: Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 21/08/2017
Cơ quan trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Nội vụ và nhận được câu trả lời như sau:

 

Câu hỏi: Chế độ chi trả tiền lương đối với giáo viên hợp đồng

Tôi là giáo viên hợp đồng tại một trường thuộc huyện Yên Sơn và được huyện kí hợp đồng từ năm 2013. Đến nay tôi được biết có sự chênh lệch tiền lương giữa các huyện là khác nhau dù là bằng cấp như nhau. Vậy căn cứ nào quy định chế độ chi trả tiền lương đối với giáo viên hợp đồng tại các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang?. Mong được sự hồi âm từ Ban biên tập.

Người gửi: Trần thị thu Hiền Địa chỉ: Sông lô 1, xã An Tường, TP. Tuyên Quang Ngày gửi: 19/08/2017
Cơ quan trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 07/09/2017
Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Nội vụ và nhận được câu trả lời như sau:
Câu hỏi: Chính sách theo nghị định 116/2010/NĐ-CP

Ngày 28/4/2017 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn ... giai đoạn 2016-2020, Xin hỏi chính sách theo Nghị định 116/2010 như sau:

- Công chức Kiểm lâm địa bàn được giao phụ trách xã thuộc khu vực III tại Quyết định số 582/QĐ-TTg có được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010.

- Công chức Kiểm lâm địa bàn được giao phụ trách xã thuộc khu vực I, II nhưng có thôn đặc biệt khó khăn có được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010.

- Trụ sở các đơn vị Hạt Kiểm lâm, Trạm kiểm lâm, chốt bảo vệ rừng đóng tại thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã khu vực III thì toàn thể cán bộ công chức của đơn vị đó có được hưởng chính sách theo NĐ 116/2010?

 

Người gửi: Mai Liên Địa chỉ: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 18/08/2017
Cơ quan trả lời: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử
Ngày trả lời:
Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Nội vụ và nhận được câu trả lời như sau:
Câu hỏi: Xây dựng đường đê ven sông từ giáp Hữu Đô đến xã Đông Thọ

Tôi là Đinh Thị Thanh Huệ ở Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tôi có một bức xúc cần được giải đáp. Đó là tuyến đường tuyến đường đê giáp Hữu Đô thuộc tỉnh Phú Thọ kéo dài qua Quyết Thắng đến Đông Thọ, song song với đoạn đường xã Chí Đám, Đoan Hùng, hiện nay vẫn chưa được làm, đi lại rất vất vả. Đã rất nhiều năm rồi trong khi cùng một tuyến đường, tỉnh bạn đã làm đường nhựa từ lâu nhưng phần tỉnh mình vẫn còn đó, lồi lõm và lầy lội mỗi khi mưa xuống, rất khổ cho người dân và trẻ em đi học. Tôi cũng như mọi người dân đều bức xúc, vì sao con đường đó vẫn chưa được làm, hàng năm tiền thuế đóng đầy đủ nhưng đường xá vẫn không có gì thay đổi, tôi thật sự thất vọng và rất mong có câu trả lời, mong Cổng thông tin Điện tử tỉnh chuyển ý kiến của tôi đến các cơ quan chức năng để người dân có thể có một con đường tốt để đi lại. Xin cảm ơn.  Đây là hình ảnh của nó.

https://www.facebook.com/24htuyenquang/photos/a.1108403889206023.1073741829.1058532480859831/1358290280884048/?type=3&theater

Người gửi: Đinh Thị Thanh Huệ Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 28/05/2017
Cơ quan trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 26/06/2017

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Giao thông Vận tải và nhận được câu trả lời như sau:

 

Câu hỏi: Hỏi về chế độ cho người dân tộc thiểu số

Việc xác định "Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo" căn cứ vào văn bản nào? Văn bản nào quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Người gửi: Đoàn Khắc Minh Địa chỉ: Xóm Chè Đen 2, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.  Ngày gửi: 08/05/2017
Cơ quan trả lời: Ban Dân tộc
Ngày trả lời: 23/05/2017
Câu hỏi: Chế độ thi tuyển với con em thương binh liệt sĩ

Hiện nay các chế độ ưu đãi trong thi cử, tuyển sinh với con em thương binh, liệt sĩ được quy định như thế nào, ngoài cộng điểm ưu tiên còn được hưởng chế độ ưu đãi nào khác không?

Người gửi: Trần Duy Quang Địa chỉ: Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang Ngày gửi: 08/05/2017
Cơ quan trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 19/05/2017

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Nội vụ và nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Hỏi về thủ tục công chứng

Hôm trước tôi có ra xã xin dấu về việc làm giấy khai sinh cho con, nhưng đồng chí Phó Chủ tịch xã phụ trách công chứng không có mặt tại trụ sở. Vì vậy tôi không thể công chứng được các giấy tờ của mình. Tôi xin hỏi, đối với UBND cấp xã, ai chịu trách nhiệm chứng thực vào các giấy tờ công chứng ngoài đồng chỉ Chủ tịch và Phó Chủ tịch ?

Người gửi: Nguyễn Văn Toàn Địa chỉ: Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 18/04/2017
Cơ quan trả lời: Huyện Yên Sơn
Ngày trả lời: 03/05/2017

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với UBND huyện Yên Sơn, nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Chế độ cho phụ nữ thai sản

Xin hỏi Lao động nữ đang công tác tại khối cơ quan đoàn thể của huyện, nếu đi làm sớm hơn 2 tháng so với chế độ nghỉ thai sản là 6 tháng thì có được hưởng lương 2 tháng đó hay không? Nếu được thì sẽ tính lương như thế nào?

 

Người gửi: Dương Thu Minh Địa chỉ: Tổ 6, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang Ngày gửi: 18/04/2017
Cơ quan trả lời: Sở Lao động, TB và Xã hội
Ngày trả lời: 04/05/2017

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Hỏi về ngày vào Đảng

Tôi xin hỏi ngày vào Đảng là ngày nào? một đồng chí Đảng viên ở cơ quan tôi lấy ngày vào Đảng là ngày ghi trong Quyết định kết nạp Đảng của đồng chí ấy, liệu có đúng không? Các loại giấy tờ của đồng chí ấy đều ghi vậy, liệu có phải chỉnh sửa lại không? Xin trân trọng cám ơn!

Người gửi: Lê Phương Nhung Địa chỉ: Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 15/03/2017
Cơ quan trả lời: Huyện ủy Na Hang
Ngày trả lời: 03/05/2017

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Ban Tổ chức Huyện ủy Na Hang, nhận được câu trả lời như sau:

 

Câu hỏi: Hỏi về chế độ cho người dân tộc thiểu số

Tôi là người dân tộc thiểu số, tôi đang muốn vay vốn để làm kinh tế. Tôi xin được hỏi tỉnh Tuyên Quang có chính sách nào hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn không? Tôi xin cảm ơn. 

Người gửi: Ma Quang Bắc Địa chỉ: Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 14/03/2017
Cơ quan trả lời: Ban Dân tộc
Ngày trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Ban Dân tộc và nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Hỏi chế độ nghỉ phép

Theo điều 13 của Luật Cán bộ, công chức quy định về chế độ nghỉ ngơi của cán bộ, công chức. Vậy tôi muốn hỏi cán bộ, công chức xã có được nghỉ phép hàng năm không? Thời gian nghỉ là bao nhiêu ngày? Thủ tục như thế nào?

Người gửi: Vũ Văn Hiếu Địa chỉ: Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Ngày gửi: 12/03/2017
Cơ quan trả lời: Huyện, thành phố
Ngày trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn, nhận được trả lời như sau:

Câu hỏi: Chế độ mai táng cho thương binh

Bác tôi sinh năm 1938, tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước bị thương, hiện nay đang hưởng trợ cấp thương binh hàng tháng. Bác tôi không tham gia hội viên Hội cựu chiến Binh. Xin hỏi theo khoản 8, điều 5, Nghị định 150 của chính phủ và theo TT liên tịch số 10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội CCB Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thì Bác tôi là cựu chiến binh. Nếu Bác tôi chết có được tổ chức tang lễ theo Nghi thức hay không? thủ tục như thế nào?

Người gửi: Lâm Thị Vy Địa chỉ: Tổ 33, Phường Minh Xuân, Tuyên Quang Ngày gửi: 12/03/2017
Cơ quan trả lời: Hội Cựu chiến binh tỉnh
Ngày trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhận được câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Câu hỏi chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Theo tôi được biết, ngày 28/4/2017 Chính phủ đã ban hành Quyết Định số 582/QĐ-TTg phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020, xin hỏi: Viên chức trạm khuyến nông huyện được giao phụ trách xã thuộc khu vực III tại Quyết Định số 582/QĐ-TTg có được hưởng chính sách theo nghị định 116/2010 hay không? Xin cám ơn!

Người gửi: Ma Bá Thành Địa chỉ: Trạm khuyến nông huyện Chiêm Hóa
Câu hỏi đã được gửi tới: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 23/03/2018
Câu hỏi: Thủ tục giấy phép xây dựng nhà ở

Mảnh đất nhà tôi đang ở ngày trước thuộc quản lý của Rạp Chiếu bóng, giờ bàn giao lại cho UBND huyện (Sơn Dương) quản lý. Trước gia đình tôi mua lại căn nhà của cơ quan và tham gia đóng thuế đất từ trước năm 1990. Hiện nay nhà ở của gia đình tôi xuống cấp nghiêm trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi muốn sửa chữa lại có được không? nếu được cần làm những thủ tục gì?

Mảnh đất đó có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ hay không và nếu thu hồi lại, gia đình tôi có được cắm lại chỗ ở mới không?

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: Đinh Gia Huyên Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, TT. Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Câu hỏi đã được gửi tới: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 21/02/2018
Câu hỏi: Hỏi về làm đường

Tôi là Nguyễn Thị Quý, công dân tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. Tôi xin hỏi 1 việc như sau: Tổ 40 là nơi ra đời chi bộ Mỏ Than (chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh). Tuy nhiên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt là đường vào ngõ 38 qua khu dân cư nơi đây đã xuống cấp nghiêm trọng gần chục năm nay. Mặt đường ngay phía trước nhà tôi lởm chởm toàn đá, ổ gà. Ngay phía đầu ngõ rẽ từ Tỉnh ủy xuống còn 1 phần taluy bằng đất gò ụ nhô ra dài hàng chục mét che khuất tầm nhìn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hơn nữa hai năm trở lại đây trong khu dân cư có nhiều hộ xây, sửa nhà cửa khiến cát sỏi trôi ra đường rất nhiều, phương tiện tham gia giao thông khi tránh nhau thường bị trượt cát loạng choạng mà ngã. Đã có rất nhiều người ngã xe, va chạm giao thông bị thương phải đưa đi sơ cứu tại bệnh viện. 

Người dân trong tổ đã kiến nghị nhiều lần đến cấp có thẩm quyền, và đã nhiều lần được hứa sẽ sớm làm con đường này. Nhân dân trong tổ tin tưởng lời hứa của cấp có thẩm quyền, nhưng mong mỏi từ năm này qua năm khác mà con đường vẫn ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Hôm nay tôi đưa câu hỏi này đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh đề nghị được cấp có thẩm quyền trả lời bao giờ thì con đường qua tổ 40 Minh Xuân, nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được khởi công xây dựng đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân.

Tôi mong nhận được phản hồi sớm. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Thị Quý Địa chỉ: Tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
Câu hỏi đã được gửi tới: Sở Giao thông vận tải
Ngày gửi: 17/01/2018
Câu hỏi: Việc làm cho sinh viên cử tuyển

Nhờ Ban Biên Tập chuyển lời hộ em. 

Theo NĐ-CP số 134/2006 Tại chương III Điều 11 có ghi rõ về việc tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. Và trong khoản 1 điều 11 có ghi rõ là "Hàng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh". Vậy cho em hỏi,  Em là sinh viên trường ĐHXD Hà Nội tốt nghiệp năm 2015 và sau khi ra trường không thấy Sở Giáo dục bàn giao hồ sơ của em cho UBND tỉnh để phân công công tác theo chế độ cử tuyển. Em xin cảm ơn.

Người gửi: Đặng Bùi Anh Đức Địa chỉ: Yên Sơn tuyên quang
Câu hỏi đã được gửi tới: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 15/10/2017
Câu hỏi: Về việc chợ Phan Thiết tràn lan ra đường phố

Từ khi xây dựng lại chợ Phan Thiết (ngay trung tâm thành phố, gần Tỉnh uỷ), bà con tràn ra đường (đường Hồng Thái) buôn bán, rác thải, nước thải vứt ra đầy đường rất mất vệ sinh; những hộ gia đình nằm trong khu vực này, trong đó có gia đình tôi và các tổ 15,7,16,...rất bất tiện trong việc di chuyển, đôi khi còn bị người bán hàng chửi bới, đánh đập vì đi ô tô vào đây.

Vấn đề này tôi cũng đã thấy chính quyền (UBND phường Phan Thiết) có thời gian xử lý, nhưng xử lí không triệt để (cụ thể: không thu hàng hoá của người sai phạm, cho bán hàng nửa bên trong chợ từ khách sạn Thành Trung vào trong nhưng người bán hàng vẫn lấn ná ra ngoài, chỉ thực hiện được 1 thời gian ngắn xong lại đâu vào đấy...).

Vậy tôi xin hỏi trách nhiệm giải tán khu chợ tạm này thuộc về ai hay cơ quan chức năng nào và bao giờ thì xử lí xong?

Đề nghị cơ quan đó có phương án giải tán khu vực trên, xử lí rác thải, nước thải rõ ràng để tình hình cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường.

Tôi xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe!

Người gửi: Trần Văn Khải Địa chỉ: Tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
Câu hỏi đã được gửi tới: Thành phố Tuyên Quang
Ngày gửi: 21/09/2017
Câu hỏi: Lập dự toán xây dựng công trình quy mô nhỏ

Tại điểm a khoản 1 Điều 82 Luật xây dựng năm 2014 quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng: “Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước”.

Như vậy, đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (thiết kế một bước), Luật Xây dựng năm 2014 không quy định thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

Các công trình trên địa bàn huyện (UBND huyện là chủ đầu tư) phần lớn là thiết kế một bước (chủ yếu dưới 03 tỷ đồng). Tuy nhiên trong dự toán các công trình (thiết kế 01 bước) lại có chi phí thẩm tra thiết kế và chi phí thẩm tra dự toán. Cho hỏi việc tính chi phí như vậy có đúng không?

Tệp đính kèm: Tải về
Người gửi: Cường Anh Địa chỉ: Na Hang, Tuyên Quang
Câu hỏi đã được gửi tới: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 06/09/2017
Câu hỏi: Chế độ của cử tuyển

Tôi là sinh viên cử tuyển của tỉnh Tuyên Quang, tôi học trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội. Trong quyết định cử tôi đi học từ năm 2004 đến năm 2009 có ghi rõ là sau khi tôi tốt nghiệp ra trường tôi sẽ phải về tỉnh công tác theo sự phân công công tác của Chủ tịch UBND Tỉnh. Tôi muôn hỏi tại sao từ khi tốt nghiệp ra trường đến nay vẫn chưa được phân công công tác?

Tệp đính kèm: Tải về
Người gửi: Ma Thị Chinh Địa chỉ: Xã Yên Thuận - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang
Câu hỏi đã được gửi tới: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 04/08/2017
Lưu ý: Bạn phải nhập đầy đủ, chính xác các thông tin để Ban biên tập thuận lợi trong việc liên lạc, hỗ trợ.
(Các ô có dấu (*) bắt buộc phải nhập dữ liệu)
Mã bảo vệ
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Hiện nay, do số lượng câu hỏi gửi về BBT Cổng Thông tin điện tử nhiều, vì vậy, BBT chỉ trả lời các câu hỏi có nội dung rõ ràng, ngắn gọn, không sai lỗi chính tả, điền đầy đủ các thông tin và không trùng lặp với các câu hỏi hoặc câu trả lời đã có. Nếu trường hợp nội dung câu hỏi dài thì soạn thảo thành định dạng word và gửi theo file đính kèm. Thời hạn trả lời là 20 ngày (đối với các câu hỏi phải gửi tới các ngành liên quan).

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG