Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
318/UBND-TH 14/02/2019 0:0 V/v tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
306/UBND-TH 13/02/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
45/QĐ-UBND 13/02/2019 0:0 Về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
261/UBND-KGVX 30/01/2019 0:0 V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
258/UBND-THCB 30/01/2019 0:0 Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
237/UBND-KGVX 29/01/2019 0:0 V/v nghiên cứu, đề xuất đề nghị của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang
15/KH-UBND 29/01/2019 0:0 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
233/UBND-NLN 29/01/2019 0:0 Về việc Thực hiện Tết Trồng cây tập trung Xuân Kỷ Hợi năm 2019
226/UBND-KGVX 28/01/2019 0:0 Tham mưu, đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế
8/TB-UBND 28/01/2019 0:0 về Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tập thể lãnh đạo các Hội cấp tỉnh năm 2018
102/QĐ-UBND 28/01/2019 0:0 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần
14/KH-UBND 26/01/2019 0:0 Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110