Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2019

31/1/2019 7:47

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.Các thành viên trong tổ hòa giải viên thôn 8 xã Trung Môn (Yên Sơn) trong
một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 4 nội dung gồm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, tập trung tổ chức rà soát các quy định, đánh giá thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện và trách nhiệm PBGDPL chuyên ngành của các sở, ngành, địa phương; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban được ban hành; Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; Nâng cao chất lượng, tỷ lệ hòa giải thành; thực hiện quy định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; phấn đấu năm 2019 có 95% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.
PV
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email