Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/2/2019 7:33

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Người dân xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã
 chế biến chè trên địa bàn trong cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ảnh: Trần Liên

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh 1 thủ tục, thủ tục hành chính cấp huyện 1 thủ tục thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với thủ tục hỗ trợ dự án liên kết.

Quyết định này thay thế thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, cụ thể: Khoản 3, 4 Mục I, Phần C (Lĩnh vực Quản lý chất lượng), Phụ lục I (Danh mục thủ tục hành chính) và Phụ lục II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng. Khoản 27, 28 Mục IV (Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản), Phụ lục I hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi nhận được Quyết định công bế của Chủ tịch UBND tỉnh, công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiện đăng tải đầy đủ Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL, Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT và Danh mục, nội dung cụ thể của 02 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục