Triển khai sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố

18/4/2019 7:3

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Nhân dân phường Phan Thiết chơi bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa. Ảnh: Thủy Châu

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quyết định ghép cụm dân cư theo quy định, tổ chức thực hiện việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố của địa phương theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối người hoạt động không chuyên trách, cấp trưởng các tổ chức ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiện toàn chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/2/2018 của Bộ Nội vụ. Hoàn thành các nội dung trên trong quý II năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 15 ngày/1 lần cùng với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý và giải quyết những nội dung công việc ở cơ sở có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính có liên quan do việc sáp nhập, đổi tên thôn.

Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này; tổng hợp, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan; báo cáo kết quả sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố vớiUBND tỉnh theo quy định.

 Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh việc bố trí kinh phí hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định hiện hành; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc lập hồ sơ chi trả, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức chi bộ ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sáp nhập, ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố; hướng dẫn kiện toàn Ban công tác Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống của mình ở những thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và thực hiện hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố; chỉ đạo hoàn thiện việc kiện toàn chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội (nếu có) và các chức danh ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập trong quý II năm 2019.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục