Triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2019

1/2/2019 8:12

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 119 /KH-UBND về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2019.Giám sát trực tiếp tại cơ sở của đại biểu HĐND 
tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII (xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).  Ảnh Thủy Châu

Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định sổ 55/2011/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý, điều hành và thi hành pháp luật.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh năm 2019 và chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, xây dựng và tố chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, trong đó xác định lĩnh vực theo dõi trọng tâm bám sát lĩnh vực theo dõi trọng tâm của tỉnh đã phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập đế có giải pháp hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp thực hiện hoặc hoàn thiện pháp luật. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của cơ quan, đơn vị, gồm các hoạt động: Cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành.

Bên cạnh đó, kiến nghị, tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp gửi Sở Tư pháp tổng hợp. Trên cơ sở kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; có ý kiến tham mưu về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điêu hành quan trọng của tỉnh; tham mưu các vấn đề pháp lý, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia tố tụng theo quy định.

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức xin ý kiến, trong đó cần tập trung tham gia về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, nhằm nâng cao tính khả thi của văn bản sau khi được ban hành. Tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp tới người lao động biết để thực hiện; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị năm 2019. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, kiện toàn, bố trí cán bộ pháp chế bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý vận dụng tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để kiện toàn nhân viên pháp chế.

Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tiếp tục phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ công chức pháp chế, nhân viên pháp chế.
PV
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục