Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
122/UBND-TH 15/01/2019 0:0 V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/ TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
121/UBND-TH 15/01/2019 0:0 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
79/UBND-TH 09/01/2019 0:0 Thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
02/KH-UBND 08/01/2019 0:0 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
03/KH-UBND 08/01/2019 0:0 Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
69/UBND-NC 08/01/2019 0:0 Triển khai thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ
73/UBND-NLN 08/01/2019 0:0 Về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019
67/UBND-THCB 07/01/2019 0:0 Thực hiện văn bản số 4327/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
21/UBND-TH 04/01/2019 0:0 V/v dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
03/UBND-KSTT 02/01/2019 0:0 V/v tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 12421/VPCP-KSTT
4047/UBND-KGVX 31/12/2018 0:0 Về việc tham mưu đề xuất công tác quản lý đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng, đánh số và gắn biểu số nhà trên địa bàn tỉnh
414/QĐ-UBND 28/12/2018 0:0 Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Năm 2018

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105