Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
696/UBND-NC 20/03/2019 0:0 Triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
30/KH-UBND 20/03/2019 0:0 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019
670/UBND-GT 19/03/2019 0:0 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
679/UBND-KGVX 19/03/2019 0:0 xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
677/UBND-KGVX 19/03/2019 0:0 V/v tham mưu, đề xuất Đề án Bảo vệ và Phát triển dân tộc Pà Thẻn giai đoạn 2020-2030
210/QĐ-UBND 19/03/2019 0:0 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phương tiện nghe, xem hỗ trợ cho các cụm dân cư, hộ gia đình nghèo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số
665/UBND-NC 18/03/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
651/UBND-THCB 18/03/2019 0:0 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
653/UBND-KGVX 18/03/2019 0:0 V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh
20/TB-UBND 18/03/2019 0:0 Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
631/UBND-KGVX 15/03/2019 0:0 Tổ chức thực hiện một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019
625/UBND-NC 15/03/2019 0:0 V/v tổng kết thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115