Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
3512/UBND-KGVX 10/11/2018 0:0 V/v triển khai Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3508/UBND-TC 10/11/2018 0:0 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính Phủ.
07/CT-UBND 10/11/2018 0:0 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
3514/UBND-KGVX 10/11/2018 0:0 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
3504/UBND-KGVX 09/11/2018 0:0 Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018
3503/UBND-TH 09/11/2018 0:0 Về việc Đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 312/TTr-STC ngày 30/10/2018 của Sở Tài chính
334/QĐ-UBND 09/11/2018 0:0 Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố
3497/UBND-NLN 09/11/2018 0:0 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019
3491/UBND-ĐTXD 08/11/2018 0:0 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 403/TB-VPCP ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ
3469/UBND-NC 08/11/2018 0:0 V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
3490/UBND-NC 08/11/2018 0:0 V/v tăng cường thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
331/QĐ-UBND 08/11/2018 0:0 Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Liên kết chuyên mục