Doanh nghiệp bưu chính phải công khai thông tin chất lượng dịch vụ

25/10/2018 7:26

Tuyenquang.gov.vn: Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018.

Theo Thông tư, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quyết định, công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính công ích không thấp hơn mức chất lượng dịch vụ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ bưuu chính công ích, dịch vụ bưu chính công ích trong hoạt động phát hành báo chí (QCVN 01:2015/BTTTT) và phải đăng ký công bố hợp quy tại Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
 
Đối với các dịch vụ bưuu chính khác, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quyết định và công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính cho từng loại. Nội dung công bố tối thiểu phải có tiêu chí thời gian toàn trình và thời gian giải quyết khiếu nại.Ảnh minh họa.
 
Hàng năm, Bộ sẽ kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Quyết định kiểm tra được gửi doanh nghiệp ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày kiểm tra.

Tại các tỉnh, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý Nhà nuóc về chất lượng dịch vụ bưu chính theo chức năng nhiệm vụ được giao; lập kế hoạch, phương án và thực hiện kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương hàng năm.

Triển khai việc kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông,  và báo cáo Bộ sau khi kết thúc. Đồng thời, trình UBND tỉnh, thành phố cáp kinh phí cho các hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính trên đại bàn từ ngân sách địa phương.
 
Đáng lưu ý, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có trang thông tin điện tử có chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” để công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ.

Thông tin công khai gồm: Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; Bản công bố hợp quy; Bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy; Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích hàng năm đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.
Hồ Lan

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email